{{ talk.toLowerCase() }}! Type Key to hear Pokemon Speak!

{{ pokemon.key.toUpperCase() }}